CULPEER4change zmienia młodych ludzi w obywateli świata

Some keywords

Od ponad 20 lat KinderKulturKarawane oferuje młodzieży z całego świata dostęp do scen w teatrach, centrach kultury, scen festiwalowych, ale przede wszystkim szkolnych. Młodzi artyści z krajów globalnego Południa wystawiają na nich przedstawienia obrazujące codzienne życie ich rodzin i rówieśników, wykorzystując do tego teatr, taniec, sztukę cyrkową, akrobację i muzykę.

Tutaj  młodzi ludzie mają głos. W twórczym dialogu edukacji rówieśniczej młodzi ludzie z krajów globalnego Południa i wielu krajów Europy tworzą fundament pod wspólne dzieło na rzecz sprawiedliwości na świecie, wykorzystując do tego celu dostępną wiedzę i stają się w ten sposób prawdziwymi obywatelami świata.

Sieć dla Celów Zrównoważonego Rozwoju

Od lutego 2019 r. gminy i organizacje pozarządowe w Bułgarii, Danii, Niemczech, Włoszech, Austrii, Polsce i Słowenii, a także twórcy projektów w Tanzanii i Boliwii współpracują nad wykorzystaniem innowacyjnej koncepcji wzajemnego uczenia się poprzez działania kulturalne w ramach trzyletniego projektu, który ma umożliwić włączenie Celów Zrównoważonego Rozwoju do lokalnych i regionalnych programów nauczania oraz zwiększyć świadomość mieszkańców uczestniczących w projekcie miast i gmin w zakresie zagadnień związanych z transformacją społeczno-ekologiczną.

Pod hasłem „CULPEER for change” sieć skoncentruje się na trzech celach:

SDG 13.3 „Podjęcia pilnych działań mających na celu walkę ze skutkami zmian klimatycznych” - zostaną uwypuklone globalne przyczyny i skutki zmian klimatu oraz zostaną określone możliwości twórczego działania.
SDG 16.2 „Rozwiązania problemu znęcania się, wykorzystywania, handlu ludźmi oraz stosowania wszelkich form przemocy i tortur wobec dzieci”. Prawa dzieci są przedmiotem projektu, który jest wspierany przez dwanaście grup młodzieżowych z krajów globalnego Południa.
SDG 10.7 „Ułatwienia uporządkowanej, bezpiecznej, regularnej i odpowiedzialnej migracji”. Przyczyny oraz skutki migracji i uchodźctwa są przedmiotem projektu skupiającego się na problemach uchodźców w Europie.

„Institut equalita e.V.” z siedzibą w Kolonii przejął kierownictwo projektu, który jest finansowany przez Komisję Europejską i realizowany przez miasto Kolonia. Wiele działań i projektów znajduje się w porządku obrad sieci do początku 2022 r.

Projekty wymiany twórczej

Image of a theatre groupSercem całego projektu są projekty twórczej wymiany grup młodych artystów z krajów globalnego Południa oraz młodzieży ze szkół i ośrodków młodzieżowych zamieszkałych na terenie uczestniczących w projekcie europejskich gmin: Kalundborg, Sonderborg, Płowdiw, Nowa Gorica, Varese, Wrocław, Gdańsk, Langenlois i Kolonia. W ramach tej wymiany, młodzi artyści opracowali scenografię do jednego z wyżej wymienionych Celów Zrównoważonego Rozwoju. Jest to materiał wyjściowy, który młodzi ludzie rozwijają razem tutaj, w Europie. Efekty tego wspólnego wysiłku zostaną pokazane szerokiej publiczności  pod koniec okresu realizacji projektu w formie oryginalnego spektaklu, któremu towarzyszyć będą rozmowy z niektórymi uczestnikami.

Te projekty twórczej wymiany są starannie przygotowywane przez przedstawicieli projektów partnerskich z krajów globalnego Południa podczas ich wizyt trwających od kilku dni do kilku miesięcy, po to, aby zarówno zaangażowani młodzi ludzie, jak i nauczyciele wiedzieli, w jakim ekscytującym i pouczającym projekcie mogą wziąć udział.

Murale

Image of a muralGminy mają również okazję stworzyć w swoim mieście duży międzynarodowy mural odzwierciedlający temat jednego lub więcej wyżej wymienionych Celów Zrównoważonego Rozwoju. Trzej artyści z Europy, krajów globalnego Południa i danego kraju, w ciągu sześciu tygodni zaprojektują wspólnie z uczniami mural. Następnie, wszyscy razem stworzą mural na dużej, widocznej, ścianie w mieście. Będą stanowić kreatywny i trwały przykład realizacji Celu Zrównoważonego Rozwoju.

Konferencje

W każdym z krajów uczestniczących odbędzie się również jednodniowa konferencja, na której spotkają się specjaliści ds. edukacji na odpowiednim szczeblu krajowym. Wspólnie z przedstawicielami naszej sieci omówią oni możliwości i możliwe sposoby włączenia całościowego podejścia edukacyjnego zmiany CULPEER 4 do ramowych planów dydaktycznych i programów nauczania. Tutaj również zostanie ostatecznie wdrożone podejście edukacji rówieśniczej, ponieważ wszyscy uczestnicy tych konferencji będą mieli wiele do nauczenia się od swoich kolegów na temat różnych systemów edukacyjnych i warunków udanej integracji naszej koncepcji.

Platforma cyfrowa

Platforma internetowa culpeer4change.eu wspiera pracę sieci i nauczycieli w szkołach; ma różnorodne materiały do wykorzystania w pracy edukacyjnej, moduły e-learningowe oraz innowacyjne i zabawne sposoby realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Regularne spotkania członków sieci w związku z wyżej wymienioną konferencją, a także profesjonalna ocena projektu pozwolą zagwarantować dalszy skuteczny rozwój prac nad  CULPEER4change.