AGENDA 2030

Pravičnejši svet in prihodnost, vredna življenja za vse ljudi: Mednarodna skupnost držav se je temu cilju ali viziji zavezala septembra leta 2015 s sprejetjem Agende 2030 za trajnostni razvoj.

Sustainable Development GoalsZ Agendo 2030 so se vse države zavezale, da se bodo skupaj spoprijele z globalnimi izzivi in prevzele odgovornost za to in prihodnje generacije. Agenda 2030 se osredotoča na 17 ciljev trajnostnega razvoja, ki so namenjeni pospeševanju gospodarskega, socialnega in ekološkega razvoja.

Nikogar ne bomo pustili zadaj

Agendo 2030 je treba izvajati na nacionalni, regionalni in svetovni ravni, pri čemer bodo vključene vse zainteresirane strani, vključno s civilno družbo. Nihče ne sme ostati zadaj na poti k trajnostnemu razvoju. "Ne pustimo nikogar za seboj" je osrednje načelo Agende 2030.

Trajnost pomeni predvsem: prevzemanje odgovornosti za prihodnjo generacijo. Koncept temelji na prepričanju, da ne smemo živeti na račun naših otrok in vnukov, ter na razumevanju, da okolje, gospodarstvo in družba vplivajo drug na drugega. Dolgoročni gospodarski in družbeni napredek ter nedotaknjeno okolje sta medsebojno odvisna, kar pomeni, da drugo brez drugega ni mogoče.

Trajnostni razvoj torej pomeni, da je razvoj oblikovan tako, da imajo vsi ljudje po vsem svetu enake možnosti za razvoj, izpolnjujejo potrebe sedanje generacije in izrecno upoštevajo interese prihodnjih generacij.

Prefinjen in konkreten načrt

Agenda 2030 je izpopolnjen in konkreten načrt, kako se lahko soočimo s svetovnimi izzivi našega časa, kot so podnebne spremembe, revščina in lakota, neenakost ali krize in konflikti - in trajnostni razvoj resnično omogočimo vsem na svetu.

Cilji trajnostnega razvoja so bili postavljeni kot celovitejši koncept trajnosti po "razvojnih ciljih tisočletja". Ne glede na to, ali so revne ali bogate države - vse morajo prispevati k doseganju ciljev, določenih v agendi do leta 2030, in oblikovati naš svet tako, da bodo imeli vsi ljudje v prihodnosti enake možnosti za zdravo in zadovoljivo življenje v svobodi in varnosti.

Ljudje, planet, blaginja, mir, partnerstvo

V središču Agende 2030 je 17 ciljev trajnostnega razvoja. So integrirani in nedeljivi. Predstavlja jih pet ključnih sporočil, ki ponazarjajo povezave med cilji. Gre za ljudi, planet, blaginjo, mir in partnerstvo.

Ljudje

Odločeni smo odpraviti vse oblike in razsežnosti revščine in lakote ter zagotoviti, da bodo vsi ljudje lahko dostojno, enakopravno in v zdravem okolju izkoriščali svoje danosti.

SDG 1 Icon SDG 2 Icon SDG 3 Icon SDG 4 Icon SDG 5 Icon

Zemlja

Odločeni smo obvarovati naš planet pred uničenjem, tudi z vzdržno porabo in proizvodnjo, trajnostnim ravnanjem z naravnimi viri in nujnimi ukrepi glede podnebnih sprememb, tako da bo Zemlja lahko zadovoljevala potrebe današnje in prihodnjih generacij.

SDG 6 Icon SDG 12 Icon SDG 13 Icon SDG 14 Icon SDG 15 Icon

Blaginja

Odločeni smo zagotoviti, da bodo vsi ljudje živeli človeka vredno življenje v blaginji ter da bo gospodarski, družbeni in tehnološki napredek v sozvočju z naravo.

SDG 7 Icon SDG 8 Icon SDG 9 Icon SDG 10 Icon SDG 11 Icon

Mir

Odločeni smo spodbujati miroljubno, pravično in vključujočo družbo, v kateri ne bo ne strahu ne nasilja. Trajnostni razvoj ni mogoč brez miru in mir ni mogoč brez trajnostnega razvoja.

SDG 16 Icon

Partnerstvo

Odločeni smo zagotoviti sredstva za izvedbo programa s prenovljenim globalnim partnerstvom za trajnostni razvoj, v duhu okrepljene solidarnosti po vsem svetu, s posebnim poudarkom na potrebah najrevnejših in najbolj občutljivih ter s sodelovanjem vseh držav, vseh deležnikov in vsega človeštva.

SDG 17 Icon

Cilji trajnostnega razvoja

SDG 1 Icon

Cilj 1
Odpraviti vse oblike revščine povsod po svetu

SDG 2 Icon

Cilj 2
Odpraviti lakoto, doseči prehransko varnost in izboljšano prehrano ter spodbujati trajnostno kmetijstvo.

SDG 3 Icon

Cilj 3
Poskrbeti za zdravo življenje in spodbujati dobro počutje v vseh življenjskih obdobjih.

SDG 4 Icon

Cilj 4
Vsem zagotoviti vključujoče in enako kakovostno izobraževanje ter spodbujati vseživljenjsko učenje.

SDG 5 Icon

Cilj 5
Doseči enakost spolov in opolnomočenje vseh žensk ter deklet.

SDG 6 Icon

Cilj 6
Vsem zagotoviti dostopnost in trajnostno upravljanje vodnih virov ter dostopnost sanitarij.

SDG 7 Icon

Cilj 7
Vsem zagotoviti dostop do cenovno dosegljive, zanesljive, trajnostne in moderne energije.

SDG 8 Icon

Cilj 8
Spodbujati trajnostno, vključujočo in vzdržno gospodarsko rast, polno ter produktivno zaposlenost in dostojno delo za vse.

SDG 9 Icon

Cilj 9.
Graditi prožno infrastrukturo, spodbujati vključujočo in trajnostno industrializacijo ter pospeševati inovacije.

SDG 10 Icon

Cilj 10
Zmanjšati neenakosti znotraj držav in med njimi.

SDG 11 Icon

Cilj 11
Ustvariti vključujoča, varna, prilagodljiva in trajnostna mesta ter naselja.

SDG 12 Icon

Cilj 12
Zagotoviti trajnostne načine porabe in proizvodnje.

SDG 13 Icon

Cilj 13
Sprejeti nujne ukrepe za boj proti podnebnim spremembam in njihovim posledicam.

SDG 14 Icon

Cilj 14
Ohranjati in trajnostno uporabljati oceane, morja ter morske vire za trajnostni razvoj.

SDG 15 Icon

Cilj 15
Zaščititi, obnoviti in spodbujati trajnostno rabo kopenskih ekosistemov, trajnostno upravljati z gozdovi, boriti se proti dezertifikaciji, zaustaviti degradacijo zemljišč in obrniti trend k njihovemu izboljševanju ter zaustaviti izgubo biotske raznovrstnosti.

SDG 16 Icon

Cilj 16
Spodbujati miroljubne in vključujoče družbe za trajnostni razvoj, vsem zagotoviti dostop do pravnega varstva ter oblikovati učinkovite, odgovorne in vključujoče institucije na vseh ravneh.

SDG 17 Icon

Cilj 17
Okrepiti sredstva za izvajanje globalnega partnerstva za trajnostni razvoj in ga revitalizirati.