Програма 2030

По-справедлив свят и бъдеще за всички хора, което си заслужава да се живее: Международната общност на страните пое този ангажимент през септември 2015г. с приемането на Програма 2030 за устойчиво развитие.

Sustainable Development GoalsС Програма 2030 всички страни се ангажират да се изправят срещу глобалните предизвикателства заедно и да поемат отговорността за настоящите и бъдещите
поколения. Фокусът на Програма 2030 са 17 Цели за устойчиво развитие (SDGs), which are intended to foster economic, social and ecological development.

Не изоставяйте никого

Програма 2030 трябва да бъде реализирана на национално, регионално и глобално ниво, включвайки всички заинтересовани страни, включително гражданското общество. Никой не трябва да бъде изоставен по пътя към устойчивото развитие. „Не изоставяйте никого“ е централният принцип на Програма 2030.

Устойчивостта означава преди всичко: поемане на отговорност за бъдещите поколения. Концепцията стъпва на убеждението, че ние не трябва да живеем за сметка на нашите деца и внуци и на разбирането, че околната среда, икономиката и обществото си влияят взаимно. Дългосрочният икономически и социален прогрес и непокътната околна среда са взаимозависими, което означава, че едното е невъзможно без другото.

Устойчивото развитие следователно означава, че развитието се оформя по такъв начин, че всички хора по света имат еднакви възможности за развитие, нуждите на настоящите поколения са посрещнати и интересите на бъдещите поколения са взети под внимание.

Програма 2030 е сложен и конкретен план за това как да посрещнем такива глобални предизвикателства на нашето време като климатичните промени, бедността и глада, неравенството или кризите и конфликтите – и да направим устойчивото развитие реалност за всички по света.

Целите за устойчиво развитие са създадени като по-широкообхватна концепция за устойчивостта, следвайки „Целите за развитие на хилядолетието“. Развити и развиващи се страни – всички заедно трябва да допринасяме за постигане на целите, заложени в Програма 2030 и да оформим нашия свят по начин, по който бъдещите хора ще имат същите възможности да живеят здравословен и удовлетворяващ живот в свобода и сигурност.

People, Planet, Prosperity, Peace, Partnership

В сърцето на Програма 2030 лежат 17-те цели за устойчиво развитие (SDGs). Те са интегрирани и неделими. Въведени са чрез пет ключови послания, които описват връзките между целите. Отнасят се до хората, планетата, просперитета, мира и партньорството.

People (хора)

„Решени сме да сложим край на бедността и глада, във всичките им форми и измерения и да гарантираме, че човешките същества реализират своя потенциал с достойнство и в равноправна и здрава среда.“  

SDG 1 Icon SDG 2 Icon SDG 3 Icon SDG 4 Icon SDG 5 Icon

Planet (планета)

„Решени сме да защитаваме планетата от деградация, включително посредством устойчива консумация и производство, устойчиво управление на нейните природни ресурси и предприемане на спешни действия относно климатичните промени, така че да можем да подкрепим нуждите на настоящите и бъдещите поколения.“

SDG 6 Icon SDG 12 Icon SDG 13 Icon SDG 14 Icon SDG 15 Icon

Prosperity (просперитет)

„Решени сме да гарантираме, че всички човешки същества се радват на просперитет и пълноценен живот и че икономическия, социален и технологичен прогрес се случват в хармония с природата.“

SDG 7 Icon SDG 8 Icon SDG 9 Icon SDG 10 Icon SDG 11 Icon

Peace (мир)

„Решени сме да насърчаваме мирните, справедливи и включващи общества, които са свободни от страх и насилие. Не може да има устойчиво развитие без мир, както и мир без устойчиво развитие.“

SDG 16 Icon

Partnership (партньорство)

„Решени сме да мобилизираме необходимите средства за изпълнението на тази програма посредством ревитализирано глобално партньорство за устойчиво развитие, стъпващо на духа на укрепена солидарност, фокусирана конкретно към потребностите на най-бедните и уязвимите и с участието на всички държави, всички заинтересовани страни и всички хора.“

SDG 17 Icon

Целите за устойчиво развитие

SDG 1 Icon

Goal 1.
Изкореняване на бедността повсеместно и във всички нейни форми.

SDG 2 Icon

Goal 2.
Премахване на глада, постигане на сигурност на храната и по-качествено хранене и насърчаване на устойчиво селско стопанство.

SDG 3 Icon

Goal 3.
Осигуряване на здравословен начин на живот и стимулиране на благосъстоянието за всички във всички възрасти.

SDG 4 Icon

Goal 4.
Осигуряване на приобщаващо и равностойно качествено образование и стимулиране на възможности те за учене на всички през целия живот.

SDG 5 Icon

Goal 5.
Постигане на равенство между половете и овластяване на всички жени и девойки.

SDG 6 Icon

Goal 6.
Осигуряване на достъпност и устойчиво стопанисване на водоснабдяването и канализацията за всички.

SDG 7 Icon

Goal 7.
Гарантиране на достъп до финансово достъпна, надеждна, устойчива и съвременна енергия за всички.

SDG 8 Icon

Goal 8.
Насърчаване на постоянен, приобщаващ и устойчив икономически растеж, пълна и продуктивна заетост и достоен труд за всички.

SDG 9 Icon

Goal 9.
Изграждане на гъвкава инфраструктура, насърчава не на приобщаваща и устойчива индустриализация и стимулиране на иновациите.

SDG 10 Icon

Goal 10.
Намаляване на неравнопоставеността във и между страните.

SDG 11 Icon

Goal 11.
Трансформиране на градовете и населените места в приобщаващи, безопасни, стабилни и устойчиви центрове.

SDG 12 Icon

Goal 12.
Осигуряване на устойчиви модели на потребление и производство.

SDG 13 Icon

Goal 13.
Предприемане на спешни действия за борба с клима тичните промени и въздействието им.

SDG 14 Icon

Goal 14.
Съхранение и устойчиво ползване на океаните, море тата и морските ресурси за устойчиво развитие.

SDG 15 Icon

Goal 15.
Запазване, възстановяване и стимулиране на устойчивото ползване на сухоземните екосистеми, както и прекъсване на загубата на биоразнообразието.

SDG 16 Icon

Goal 16.
Насърчаване на мирни и приобщаващи общества за устойчиво развитие, осигуряване на достъп до правосъдие за всеки

SDG 17 Icon

Goal 17.
Укрепване на средствата за изпълнение и обновяване на глобалното партньорство за устойчиво развитие.