CULPEER4change превръща младите хора в глобални граждани

Some keywords

От повече от двадесет години KinderKulturKarawane предлага на световната младеж сцени в театри, културни центрове, фестивали - и най-вече в училища. Младите артисти от Глобалния Юг показват сцени от своето ежедневие, от живота на техните семейства, на техните връстници и съседи чрез театър, танц, цирк, акробатика и музика.  Тези (млади) хора получават глас тук. В креативния диалог между връстници - млади артисти от Глобалния Юг и младежи в Европа - се поставят основите за съвместно ангажиране с глобалната справедливост, за превръщане на диверсифицираните знания в действия и така да се формират глобални граждани.

Мрежа за целите за устойчиво развитие

От февруари 2019г. общини и НПО в България, Дания, Германия, Италия, Австрия, Полша и Словения, както и проекти в Танзания и Боливия работят заедно с цел използване на иновативната концепция за културно и взаимно обучение в рамките на тригодишен проект, за интегриране на целите на устойчивото развитие (SDG) в местни и регионални програми и генериране на повече обществено внимание в участващите градове и общини за социо-екологична трансформация.

Под заглавието „CULPEER for change“, мрежата ще се фокусира върху три SDGs:

SDG 13.3 „Предприемане на спешни мерки за борба с климатичните промени“ - глобалните причини и въздействие на климатичните промени ще бъдат подчертани и креативни възможности за действие - разработени.
SDG 16.2 „Прекратяване на злоупотребата, експлоатацията, трафика на хора и всички форми на насилие срещу и изтезания на деца“ - правата на децата са фокус, подкрепени от 12 младежки групи от Юга.
SDG 10.7 „Улесняване на правилната, безопасна, редовна и отговорна миграция“ - причини и ефекти от миграцията и търсенето на убежище са във фокуса на проекта, който се занимава с бежанските проблеми в Европа.

Базираната в Кьолн „Institut equalita e.V.“ пое управлението на финансирания от ЕК проект от името на Град Кьолн. Набор от мерки и дейности ще бъдат част от програмата на мрежата до началото на 2022г.

Проекти за креативен обмен

Image of a theatre groupВ сърцето на този холистичен проект стоят проекти за креативен обмен с младежки артистични групи от Глобалния Юг и млади хора в училища и младежки центрове в участващите европейски общини Калундборг, Сонеборг, Пловдив, Нова Горица, Варезе, Вроцлав, Гданск, Лангенлойс и Кьолн. За целите на този обмен, младите творци развиват сценични представления за някоя от споменатите вече SDG. Това е стартовият материал, който младежите създават заедно в Европа. Резултатът от тази съвместна работа бива представен пред публиката в края на престоя. Оригиналното представление се представя публично, съпроводен от дискусии. Тези проекти за креативен обмен се подготвят интензивно от представители на партньорските проекти от Глобалния Юг по време на посещения с продължителност няколко дни месеци преди културните визити, така чe младите хора в Европа и включените учители да знаят в какъв вълнуващ и образователен проект ще имат възможност да участват по-късно.

Стенописи

Image of a muralОбщините също така имат възможност да създадат големи международни стенописи по една или повече от темите на SDG в своите градове. Трима творци от Европа, Глобалния Юг и страната домакин ще разработват стенописите заедно с ученици за период от шест седмици и ще ги изрисуват на голями централни стени в градовете. По този начин те дават креативен и устойчив пример за постигането на SDG.

Конференции

Във всяка от участващите страни ще има и еднодневни конференции, в които ще се включат обучители на национално ниво. Заедно с представители на нашата мрежа, те ще дискутират възможности и начини за включване на холистичния обучителен подход на CULPEER 4 change в дидактичните рамкови планове и училищни програми. Тук също ще бъде реализиран взаимният подход, защото всички участници в тези конференции ще имат какво да научат от своите колеги относно различните образователни системи и условията за устойчиво внедряване на нашата концепция

Дигитална платформа

В подкрепа на работата на мрежата и педагозите в училищата съществува интернет платформата culpeer4change.eu с различни материали за образователна работа, достъпни образователни ресурси, модули за е-обучение и иновативни и развлекателни форми за работа по SDG. Редовни срещи на мрежата, свързани със споменатите конференции, както и за професионална оценка на проекта, гарантират, че работата по CULPEER 4 change може да бъде продължена ефективно.