CULtural PEERlearning

Концепцията за културно и взаимно обучение бе създадена в началото на KinderKulturKarawane през 2000г. Знаехме, че взаимното обучение се счита за една от найподходящите форми на обучение. То има потенциала да създаде нещо ново. Това стана видно от уъркшопите, които нашите артистични групи от Глобалния Юг проведоха с връстници от Европа. Фасилитирани чрез културния подход на уъркшопите, дори сложни теми като глобалната търговия или положението на децата от улицата можеха да бъдат адресирани успешно. Не само, че съдържанието биваше представено по по-лесен начин, но също и се генерираше любопитство и интерес към живота на другите.

Peer-to-Peer

Равните като специална социологическа група се споменават за първи път през 100г. По това време очевидно са съществували истински групи за взаимно обучение. Самият термин е създаден в Англия за групи от висшата класа в средновековието. Около стотина година по-късно групите от равни стават част от психологията на развитието. Piaget например подчертава значението на взаимното обучение за етичното развитие на 3г. деца. През 60те год. на 20 век в САЩ групите на равните са били отговорни за неподходящото поведение на младите хора. Фактът, че този тип групи са били по-важни за младите хора от техните семейства се превръща в голям проблем. След това аспекти на взаимното обучение се превръщат в институционална част от университетските учебници и критичното мислене. Освен това хората стават по-отворени за взаимно обучение, дори извън училищата. Става очевидно, че връстниците са по-добри обучители от възрастните. Едни от първите теми в САЩ са превенцията за СПИН и злоупотребата с наркотици. По-късно към тези теми се добавя ранната бременност. Проектите за взаимно обучение за предпазване от СПИН и ранна бременност стават важни теми в сферата на сътрудничеството за развитие с Глобалния Юг. Успехът на такива проекти става начална точка за промяна от взаимно учене към взаимно обучение. Днес взаимното обучение се използва най-вече в неформалния образователен сектор, извън училищата.

Взаимно обучение

Взаимното обучение комбинира неформални обучителни стратегии. Връстниците са по-склонни да приемат послания от връстници, които са на същото ниво на познания. Взаимното обучение е известно като обучителна сфера с най-устойчиви резултати. Взаимното обучение не бива да се смесва с взаимно преподаване, при което ролята на учителя или вoдещия е ясно определена.

В нашия проект ние поставяме фокуса върху взаимното обучение, като отчитаме, че взаимното учене и структурната образователна система частично си противоречат – въпреки че австралийските учени подчертават ползите за участниците във взаимното учене:

  • Взаимното учене означава, че учениците работят заедно и развиват умения в сътрудничество.
  • Това насърчава възможностите за екипна работа и ги включва в обучителна общност, която им принадлежи.
  • Ангажирането на учениците в разсъждаване и проучване на идеи расте, тогава когато авторитети като учителите, не присъстват.
  • Учениците трупат повече практика в предаване на информация към техни връстници в обучителни ситуации.
  • Те са способни да се изразяват и да приемат критика от връстници, както и да се научат да приемат обратната роля.
  • Взаимното обучение включва група ученици, които поемат колективна отговорност за идентифициране на техните обучителни потребности и планиране на изпълнението.

Културният подход

Нашият подход стъпва на идеята, че културните дейности създават възможности за лесен достъп на младите хора дори до сложни теми. Младите хора са обект на ненарочно неформално обучение: социалните умения се поставят на сериозен тест от страна на връстниците: те трябва да взаимодействат с непознат и да се учат на нови умения съвместно. Като преодоляват езиковите и културни бариери, връстниците откриват нови начини за изразяване чрез повишен интерес към дейността. Те откриват нови таланти и насърчават междукултурни, социални и езикови компетенции. Този креативен процес укрепва увереността и усещането за ефикасност. Креативната работа заедно с младежи от Глобалния Юг променя гледната точка по глобални въпроси и за двете страни. Той отваря съзнанието за предизвикателства и креативността на всички участници за целите на представянето на нови решения на сцената.

Този опит е урок за живота и за цял живот и изгражда личността на младите хора. „Ние всички сме едно“ е един от резултатите на подобни процеси. И ние всички можем да бъдем част от решението.

Културно и взаимно обучение за трансформация

Културните групи от Глобалния Юг, участващи в Kinder KulturKarawane с техните артистични умения, разказват истории от своето ежедневие. Тъй като те са от социално неравностойни райони, всички техни истории са тясно свързани с целите за устойчиво развитие. Те разбират културата и креативността като принос за социалната трансформация. Тяхното мнение относно изкуството и културните форми на изразяване понякога са много различни от начините, по които ролята на културата се възприема в европейските общества. Чрез този проект младите европейци получават нов достъп до култура и култури. И точно това ги вдъхновява да се замислят за своята роля по отношение на необходимата трансформация към глобална справедливост. Артистичното изразяване на таланти във връзка с важни теми за бъдещето трансформира младите хора по цял свят в активни и глобални граждани.